Style

Short

Short
Stylist
Mika Hori
Short
Stylist
Tetsuya Takahashi
Short
Stylist
Tetsuya Takahashi

Medium

Medium
Stylist
Iori Abiko
Medium
Stylist
Mika Hori
Medium
Stylist
Tetsuya Takahashi

Long

Long
Stylist
Mika Hori
Long
Stylist
Tetsuya Takahashi
Long
Stylist
Tetsuya Takahashi

Men’s Style

Men's Style
Stylist
Tetsuya Takahashi
Men's Style
Stylist
Tetsuya Takahashi
Men's Style
Stylist
Tetsuya Takahashi

Recommended Style

※現在準備中です。